Kuntatietoa

SUOMEN KUNTALIITTO

Toinen linja 14, 00530 HELSINKI

Puh. (09)-7711, Telefax (09)-771 2291

Albertinkatu 34 C,00180 HELSINKI

PL 200, 00101 HELSINKI

puh. (09)-131 121, telefax (09)-131 12400

KUNTIEN YHTEISET NEUVOTTELUKUNNAT

Ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

Kehitysvammahuollon neuvottelukunta(KHN)

Kunnallinen tilintarkastajalautakunta

Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta (KULAUS)

Kunnallisen vesihuollon neuvottelukunta(KUVENE)

Kunnallishallinnon ATK-neuvottelukunta(KATKO)

Kuntien keskusjärjestöjen yhteistoimintaneuvottelukunta(KYN)

MUUT KUNNALLISET JÄRJESTÖT

Huoltoloiden keskusliitto ry Kunnallinen eläkelaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallistieteen yhdistys ry

Kyläasiain neuvottelukunta Maakuntaliittojen keskusliitto

Maakuntaliitot Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta - YTV

Sairaalaliitto Seutusuunnittelun keskusliitto

Seutukaavaliitot Suomen ammatillisten oppilaitosten liitto r.y.

Suomen satamaliitto

KUNNALLISET LIIKELAITOKSET

Kuntakoulutus Oy

Tuusula 09-273731, Kirkkotie 36 04310 Tuusula

Espoo 09-80291, Tyrskyvuori 4 02320 Espoo

Ekokem Oy Ab Kirjastopalvelu Oy Kunnallispaino Oy

Kunnallistieto Oy - Kommundata Ab Suunnittelukeskus Oy

Satamatekninen Oy (tytäryhtiö) Suunnittelukeskus Oy:n aluetoimistot

Ks. myös: Kunnat kantokykyluokittain

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TILASTOINNISSA KÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄLUOKITUS

Käyttötalous/investointitoiminta:

YLEISHALLINTO

Yleinen hallinto Toimitilapalvelut Muut sisäiset palvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lasten päivähoito

Lasten ja nuorten laitoshoito Muut lasten ja perheiden palvelut

Vanhusten laitoshuolto Vammaisten laitoshuolto

Suojatyö ja työhön kuntoutus Kotipalvelu

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto

Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon hammashuolto

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Erikoissairaanhoidon avohoito

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito Ympäristöterveydenhuolto

Muu sosiaali- ja terveystoimi

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 4 01

Opetus- ja kulttuuritoimen tehtäviä hoitavan lautakunnan (tai lau-

takuntien) tai muun toimielimen ja viraston/toimiston yleiset hal-

linto- ja suunnittelutehtävät, joita ei voida kohdistaa opetus- ja

kulttuuritoimen muihin tehtäväluokkiin. Ei opetus- ja kulttuuritoi-

men laitosten sisäistä hallintoa; laitoksen sisäinen hallinto si-

joitetaan samaan tehtäväluokkaan kuin laitoksen muu toiminta.

Peruskoulu 4 02 ; 4 03 ; 4 04

Lukio 4 11 ; 4 12

Ammatilliset oppilaitokset 4 20; 4 21; 4 22; 4 23; 4 24; 4 25; 4 26; 4 27; 4 28

Kansalaisopisto 4 31

Kansalaisopiston toiminta

Musiikkioppilaitokset 4 43

Musiikkioppilaitosten toiminta. Myös kyseisten palvelujen osto kun-

tayhtymiltä ja muilta ylläpitäjiltä.

Muu opetustoimi 4 36

Kansanopistot, erilliset taidekoulut (mm. lasten ja nuorten kuva-

taidekoulut), kotitalousneuvonta ja muu koulutus ja opetustoimi,

mikä ei sisälly muihin opetusmen tehtäväluokkiin. Myös kyseisten

palvelujen osto kuntayhtymiltä tai muilta ylläpitäjiltä.

Kirjasto 4 41

Kunnan kirjastolaitoksen toiminta

Liikunta ja ulkoilu 4 61

Toiminnot, joiden tarkoituksena on urheilun, liikunnan, ulkoilun ja

vastaavien ajanvietemahdollisuuksien ja tilojen tarjonta. Mukaan

luetaan urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen,

venelaitureiden (siltä osin kun ei kuulu satamalaitokseen), ulkoi-

lu-ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito.

Nuorisotyö 4 81

Kunnan nuorisotoimi ja nuorisotyön tukeminen.

Museot 4 54

Kunnan museotoiminta ja museotoiminnan tukeminen

Teatterit 4 42

Kunnan teatteritoiminta ja teatteritoiminnan tukeminen

Orkesterit 4 43

Kunnan orkesteritoiminta ja orkesteritoiminnan tukeminen

Yleinen kulttuuritoimi 4 40 (Kulttuurilautakunta); 4 51 (Kotiseututyö)

Muu kulttuuritoiminta kuten kongressi- ja kulttuurikeskukset, kult-

tuuritoiminnan avustukset lukuunottamatta museoiden, teattereiden

ja orkestereiden avustuksia, kulttuurilautakunnan sekä muut kult-

tuuritoimen tehtävät, joiden tarkoituksena on kulttuuriharrastusten

ja -palvelujen tukeminen ja tarjonta.

YHDYSKUNTAPALVELUT

Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Asumisen edistäminen

Ympäristön huolto Jätehuolto Liikenneväylät

Puistot ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoimi Muut yhdyskuntapalvelut

MUUT PALVELUT

Elinkeinoelämän edistäminen Lomituspalvelut Oikeudenhoito

Muu järjestys ja turvallisuus Muualle luokittelemattomat palvelut

LIIKETOIMINTA

Vesihuolto Energiahuolto Joukkoliikenne Satama Muut liikelaitokset

Maa- ja metsätilat Asuntojen vuokraus Muiden tilojen vuokraus

Alueiden vuokraus Ulkopuolisille tehtävät työt

Rahoitusosa:

RAHOITUS

Tämä pedagogi.fi blogi on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko